Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 24.09.2018
Počet videní: 214

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Hosťovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.4/20.9.2018 zo dňa 20.9.2018 zverejňuje zámer  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Hosťovce: pozemok  parc. č. C – KN 53, druh stavby – dom súp.č. 29, zapísaný v LV č. 529 k.ú. Hosťovce, na katastrálnom odbore Okresného úradu Zlaté Moravce.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami:

  • žiadatelia manželia Löbboví majú predmetnú nehnuteľnosť v dlhodobom nájme od  26.11.2006
  • nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
  • predmetnú nehnuteľnosť zrekonštruovali z vlastných finančných prostriedkov (kompletná  výmena inžinierských sietí, elektrických rozvodov, výmena ističov, výmena hlavného ističa, vybudovanie kanalizácie a pripojenie kanalizácie, rozvod vody – nové potrubie, výmena koncových zariadení atď.)
  • nehnuteľnosť si vyžaduje rekonštrukciu strechy, na ktorú obec nemá k dispozícii finančné prostriedky  (odhadovaná výška investície je cca 10.000,-€)

Kupujúcim budú: Radoslav Löbb, rod. Löbb, nar.xxx, bytom Hosťovce  xxx a manželka Eleonóra Löbbová, rod. Segíňová, nar. xxx, bytom Hosťovce xxx, v celosti

Kúpna cena je stanovená na cenu 9.700 € za predmet prevodu, pričom kupujúci znášajú všetky náklady spojené s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.

 

 

Dátum zvesenia: 10.10.2018

Zodpovedá: Ing. Silvia Kukučková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.