Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022/34

Číslo registratúrneho záznamu: 6

Oprava rozhodnutia

Orava rozhodnutia OUNR-PLO1-2022/005429-043 zo dňa 8.2.2022 o povolení ozemkových úprav v katastrálnom území Hosťovce, lokalita "Lúka pri ČOV"

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť