Navigácia

Obsah

MIESTNE  DANE  A   POPLATKY

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad 

   - potvrdenie od zamestnávateľa - práca, alebo štúdium v zahraničí 

 

PODANIE  DAŇOVÉHO  PRIZNANIA  NA  DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTI  ZA  ROK  2021

V  zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, POVINNÍ DO 15.03. 2021 PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.

Povinnosť podať daň. priznanie je:

- daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním)             

   a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. 1. 2021

- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020

- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku      

   2020

- daňovník, ktorý predal, alebo daroval svoju nehnuteľnosť v roku 2020,

   je  povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Vyzývame občanov, ktorým v roku 2020 nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, aby si podali čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom alebo po dni schválenia príklepu súdu.

Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Daň z nehnuteľností

Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním na vznik ďalšej daňovej povinnosti k tejto dani.

Upozornenie!

Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo uží­vateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Pre daňovníka to znamená, že ak nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2020, správcovi dane z nehnuteľnosti nič v roku 2020 neoznamoval, ale v lehote do 31. januára 2021, resp. 1. 2. 2021 podá priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Teda, ak daňovník ako vlastník nehnuteľnosti v priebehu roku 2020 nehnuteľnosť napr. predal, správcovi dane z nehnuteľností v priebehu roku 2020 nič neoznamoval, ale podá čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností až v roku 2021, a to najneskôr v lehote do 15. 03. 2021,          resp. 17. 03. 2021.

Ak daňovník predal nehnuteľnosť v decembri 2020 a vklad do katastra nehnuteľností bude povolený až v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2021 (napr. 1. 2. 2021), na účely zákona o miestnych daniach sa na celé zdaňovacie obdobie roku 2021 ešte považuje za daňovníka, správca dane z nehnuteľností mu vyrubí daň rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie roku 2021.

Daňovník podá do 31. januára 2022 čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.