Navigácia

Obsah

 

VÝSTAVA OVOCIA ,ZELENINY A KVETOV

V HOSŤOVCIACH

 

30.SEPTEMBRA 2017 

15:00h-18:00h

kultúrny dom Hosťovce

 

-súťaž o najkrajšie jablko, hrušku,iné ovocie,zeleninu a kvetinové aranžmány

-vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradu a záhradu

-samostatnou kategóriou budú zaváraniny a iné domáce pochúťky na vystavenie  či na ochutnávku

 

Víťazné vzorky postupujú na Regionálnu výstavu v Topoľčiankach.

 

Súťažné vzorky je potrebné priniesť 29.9.2017 od 16:00 hod.do 19:00hod.Každá vzorka ovocia má mať min. 3 kusy.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

vystava

Výbor ZO SZZ v Hosťovciach:

Stanislav Remiš - predseda, t. č. :  0908 083 517

Janka Hrúziková - tajomník

Mgr. Žofia Lintnerová - hospodár

Darina Viceová, Žaneta Gutmanová, Miroslav Sakáč, Bc. Jozef Holečka - členovia výboru

 

Kontrolná a revizna komisia:

Gabriela Šuryová

 

Z Á P I S N I C A

z výročnej členskej schôdze

Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov

v Hosťovciach

konanej 5. 3. 2017 

 

Program členskej schôdze:

 1. Zahájenie

 2. Odborné prednášky

 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

 4. Správa o činnosti ZO SZZ Hosťovce za r. 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

 5. Správa o hospodárení za r. 2017

 6. Správa kontrolnej a revíznej komisie

 7. Plán hlavných úloh ZO SZZ Hosťovce na r. 2017

 8. Iné

 9. Diskusia

 10. Správa mandátovej komisie

 11. Návrh na uznesenie

 12. Záver

 

 1. Schôdzu otvoril predseda ZO SZZ Stanislav Remiš. Privítal prítomných členov ako aj hostí. Za Okresný výbor SZZ v Nitre sa zúčastnil náš aktivista pán Ján Šimek.

 2. V odbornej prednáške vystúpil p. Ing. Marián Varga konateľ fa Plantex. Vo svojej prednáške predstavil fa Plantex a oboznámil prítomných s pestovaním ovocných drevín.

  Ďalej vystúpil Ing. Milan Fáber, ktorý prezentoval pestovanie zemiakov.

 3. Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:predsedníčka - Žofia Lintnerová, členovia - Július Hrúzik, Darina Viceová.

 4. Predseda ZO SZZ Hosťovce, Stanislav Remiš predniesol Správu o činnosti ZO SZZ za rok 2016. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 5. Členka výboru ZO SZZ Hosťovce, Žofia Lintnerová predniesla Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 6. Predsedníčka Kontrolnej a revíznej komisie ZO SZZ Hosťovce, Janka Hrúziková predniesla správu kontrolnej a revíznej komisie. V správe konštatovala, že účtovníctvo ZO SZZ je vedené v peňažnom denníku, formou jednoduchého účtovníctva. Finančné prostriedky boli použité na činnosť a prevádzku ZO SZZ v Hosťovciach a stav finančných prostriedkov zodpovedá stavu, ktorý bol uvedený v Správe o hospodárení. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 7. Plán hlavných úloh ZO SZZ Hosťovce na rok 2017 predniesol predseda ZO SZZ Stanislav Remiš. Hlavné úlohy sú nasledovné:

- marec, apríl 2017 brigáda členov ZO na úpravu verejných priestorov a parku v obci

- 1.5. 2017 autobusový zájazd na Deň otvorených dverí v Topoľčiankach

- júl 2017 exkurzia do fa Plantex Veselé pri Piešťanoch

- august 2017 zájazd členov ZO SZZ na Hontiansku parádu do Hrušova

- september 2017 zájazd do Trenčína spojený s výstavou a prehliadkou hradu

- október 2017 výstava ovocia, kvetov a zeleniny v Hosťovciach

účasť na regionálnej výstave ovocia a zeleniny v Topoľčiankach

- november 2017 zhotovovanie adventných vencov

     8. Iné

V tomto bode programu Stanislav Remiš oboznámil prítomných o ukončení členstva a vzdanie sa funkcie podpredsedníčky vo výbore ZO SZZ Ing. Holečkovej a taktiež vzdanie sa funkcie tajomníka Ing. Hodošiho. Na základe týchto skutočností navrhol doplniť výbor o týchto členov: Žaneta Gutmanová, Darina Viceová, Gabriela Šuryová a Miroslav Sakáč.

Zloženie výboru aj s chýbajúcimi funkciami bude predložené členom na najbližšej členskej schôdzi. Prítomní členovia s týmto návrhom súhlasili.

     9. Diskusia.

V diskusii vystúpil za OV SZZ Nitra pán Ján Šimek. Vo svojom vystúpení oboznámil

prítomných o pláne akcií OV SZZ v Nitre na rok 2017. Ďalej v diskusii vystúpili viacerí

členovia, ktorí vo svojich príspevkoch reagovali na priebeh rokovania a prednášky.

     10. Správa mandátovej komisie

Predsedníčka návrhovej a mandátovej komisie oznámila, že podľa prezenčnej listiny sa výročnej členskej schôdze zúčastnilo 33 členov zo 48 registrovaných. Konštatovala, že výročná členská schôdza ZO SZZ v Hosťovciach, konaná dňa 5.3. 2017 v zasadačke Obecného úradu v Hosťovciach je uznášania schopná.

     11. Návrh na uznesenie:

Členská schôdza ZO SZZ Hosťovce na svojom zasadnutí dňa 5.3. 2017

berie na vedomie:

- Správu o činnosti ZO SZZ Hosťovce za r. 2016

- Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017

- Správu kontrolnej a revíznej komisie

- Odstúpenie členov výboru Ing. Holečkovej a Ing. Hodošiho

schvaľuje:

- Plán hlavných úloh na rok 2017

- Finančný príspevok na Deň detí v sume 30.- euro

- Doplnenie výboru ZO SZZ Hosťovce o nových členov: Žaneta Gutmanová, Gabriela Šuryová, Darina

Viceová a Miroslav Sakáč

 

Za návrh na uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia.

 

     12: Záver.

Na záver predseda ZO SZZ Hosťovce pán Stanislav Remiš poďakoval prítomným členom ako aj hosťom za účasť.

 

V Hosťovciach 5.3. 2017                                                                          Výbor ZO SZZ Hosťovce

 

Správa o činnosti ZO SZZ Hosťovce za rok 2016

 

Dňa 21.2.2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej vystúpil s odbornou prednáškou p. Ing. Tomašek. Vo svojom vystúpení nás informoval o používaní bioproduktov na ochranu kultúrnych rastlín.

ZO SZZ Hosťovce, v spolupráci s Obecným úradom v Hosťovciach pripravili dňa 6.3.2016 prednášku p. prof. Hričovského s praktickou ukážkou predjarného rezu ovocných drevín. Prednášky sa zúčastnilo cca 100 záhradkárov. V tomto mesiaci sa uskutočnil dňa 15.3.pre členov ZO nákup ovocných stromčekov vo fa Plantex - Veselé pri Piešťanoch.

V mesiaci apríl sa uskutočnila brigáda v obci. Naši členovia sa podielali na úprave miestneho parku, strihaní okrasných drevín, orezávaní stromčekov a upratovaní verejných priestorov.

Dňa 23.6.2016 sa zúčastnili traja naši členovia na podujatiach, ktoré organizoval OV SZZ v Nitre. Naši členovia sa zúčastnili na praktickej ukážke letného rezu ovocných stromčekov p. Doc. Olega Paulena a navštívili botanickú záhradu.

Na členskej schôdzi dňa 31.7.2016 sa uskutočnila prednáška p. Sládečka na tému pestovanie ovocných a okrasných teplomilných rastlín. V programe schôdze boli aj informácie našich členov o účasti na akcii OV SZZ v Nitre. Pani Šuryová informovala o botanickej záhrade a p. Remiš s p. Hrúzikom predviedli ukážku letného rezu podľa prezentácie p. Doc. Olega Paulena.

Dňa 20.8.2016 sa uskutočnil zájazd členov ZO SZZ na Hontiansku parádu v Hrušove. Zájazd sa uskutočnil za finančnej podpory p. Petra Taligu a Mgr. Jozefíny Chrípkovej.

ZO SZZ Hosťovce, v spolupráci s Obecným úradom v Hosťovciach pripravili dňa 1. októbra 2016 2. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov . Do výstavy sa zapojili členovia ZO a široká verejnosť. Svoju šikovnosť prezentovali záhradkári aj prostredníctvom kvetinových aranžmánov a dekorácií. Do súťaže bolo prihlásených takmer 150 vzoriek. Odborná komisia vyhodnotila najkrajšie výstavné vzorky, výhercom boli odovzdané diplomy, pestovateľské uznania a dreviny. Súčasťou výstavy bola prednáška p. prof. Hričovského, na tému pestovanie a starostlivosť o ovocné stromčeky a rez drobného ovocia. Popoludnie nám spríjemnili vystúpenia folklórneho súboru Skalka a detí z Materskej školy v Hosťovciach. V závere podujatia sa žrebovala tombola o atraktívne ceny. Všetkým ľuďom, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu výstavy, či už po organizačnej stránke, samotnej príprave výstavy, návrhu propagačných materiálov, diplomov, pestovateľských uznaní, príprave občerstvenia a dekoračnej výzdobe sály kultúrneho domu patrí srdečná vďaka.

Na základe výsledkov z 2.ročníka výstavy sa zúčastnil náš člen p. Holečka Výstavy ovocia a zeleniny v Topoľčiankach. Jeho vystavené vzorky ovocia získali ocenenie a boli prezentované na výstave v Trenčíne.

Na záver možno konštatovať, že úsilie, ktoré bolo vynaložené pre zrealizovanie akcií uplynulého roka nebolo zbytočné. Potešil nás záujem členov a občanov Hosťoviec, ako aj občanov okolitých obcí. Zároveň sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu s Obecným úradom v Hosťovciach, sponzorom a všetkým členom ZO SZZ Hosťovce. Verím, že zavedené akcie budeme v budúcnosti prehlbovať a rozvíjať a stanú sa tradíciou.

Stanislav Remiš

 

Správa o hospodárení za rok 2016

a návrh rozpočtu na rok 2017

V zmysle zásad a stanov Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov Hosťovce, predkladáme výročnú správu o hospodárení za rok 2016, od 1. januára do 31. decembra 2016 a zároveň aj návrh rozpočtu na rok 2017.

V porovnaní s minulým rokom pribudli do organizácie ďalší dvaja členovia a tak má naša organizácia 49 členov.

Základná organizácia zväzu plní úlohy podľa stanov, uznesení a podľa vlastného plánu práce a 

finančného rozpočtu. Zaoberá sa organizovaním prednášok, zájazdov a výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.

Základná organizácia zväzu záhradkárov Hosťovce hospodárila v roku 2016 s finančnými prostriedkami, ktoré boli tvorené zo zostatku z predošlého roku 2015 v sume 290,85 eur, ďalej zisk z členských príspevkov 294 eur, dobrovoľný príspevok z prednášky a to 34,4 eur, zisk zo zájazdu na Hontiansku parádu 18 eur za cestovné od nečlenov, sponzorský dar od p. Eliáša 130 eur a v neposlednom rade zisk z výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v sume 97,5 eur. Celkový príjem za rok 2016 teda bol 573,9 eur + 290,85e prenos zostatku z roku 2015.

Základná organizácia zväzu záhradkárov Hosťovce v roku 2016 mala príjmy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov a ani príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou.

Celkový výdaj finančných prostriedkov Základnej organizácie zväzu záhradkárov Hosťovce bol v sume 306,39 eur. Výdaj finančných prostriedkov sa uskutočnil na občerstvenie na výročnú schôdzu v roku 2016 v sume 18,4 eura, 2,69 eura za odpadové vrecia, tieto boli použité na akcií, ktorá sa konala 19.marca pri akcii „čistenie našej obce“, 25,29 eura za občerstvenie na prednášku + 13,01 za kyticu pre prof. Hričovského, členské známky 147,5 eur s poštovným, ďalej peňažný dar ku dňu detí v hodnote 30 eur, výdavky spojené so zájazdom na Hontiansku parádu a to 34,66 eura a výdavky spojené s výstavou ovocia, zeleniny a kvetov - kúpa nožníc do tomboly v sume 30 eur, no a nakoniec výdavky spojené s cestovným na prednášku v Nitre v sume 5,20e.

Keďže výdaj finančných prostriedkov nepresiahol príjem Základnej organizácie zväzu záhradkárov Hosťovce, tak ku koncu roka 2016 teda k 31.12.2016 zvýšil zostatok a to v sume 563,56 eura, ktorý sa prenáša do nasledovného roku 2017.

V roku 2017 by mal byt prijem finančných prostriedkov z členských príspevkov a to v sume 147 eur a príjem z októbrovej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.

Výbor Základnej organizácie zväzu záhradkárov v Hosťovciach navrhol rozpočet pre rok 2017 nasledovne. Členské známky 147 eur, 50 eur za pohostenie na výročnej schôdzi, 15 eur na brigádu, ktorá sa bude konať teraz v marci, 30 eur dar deťom ku dňu detí, 100 eur na záhradkársku súťaž v mesiaci jún. V lete sa bude konať zájazd a s ním predpokladané výdavky boli odhadnuté na 200 eur. V októbri sa uskutoční tretí ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, pri ktorej rátame s výdavkami cca 80 eur a nakoniec 100 eur na prednášku, ktorá sa bude konať koncom novembra ohľadom adventných vencov.

Vypracovala

Mgr. Žofia Lintnerová - pokladník