Navigácia

Obsah

     Obecné zastupiteľstvo  v zmysle zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom. Tento orgán by mal svoju činnosť vykonávať v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou.

 

Poslanci OZ obce Hosťovce:

Mgr. Miroslav Černay

Juraj Ďatko

Katarína Kollárová

Peter Taliga

Peter Gutman

 

     V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.