Navigácia

Obsah

1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 - Evnironmentálny fond

Dátum podania žiadosti: 30.07.2014

Názov projektu: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu - projekt v procese schvaľovania

Environmentálny fond - žiadosť

Rozhodnutie MŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 200.000,- Eur.

Rozhodnutie MŽP SR

 

2. Pokračovanie v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Nitra pri dokončení realizácie investičnej akcie Hosťovce - prívod vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra - Oznámenie o realizácii investičnej akcie "Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody"