Navigácia

Obsah

Stránka

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností


Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Hosťovce , resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2018 (kúpa, predaj, darovaniestavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností správcovi dane t.j. Obci Hosťovce v termíne do 31. 01. 2019.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak táto povinnosť v stanovenej lehote nebude splnená, správca dane je v zmysle zákona povinný uložiť pokutu.

Občania, ktorí si v roku 2019 chcú v zmysle platného VZN uplatniť zľavu na komunálnom odpade, príslušné potvrdenia treba priniesť do 31.1.2019 na obecný úrad.

 


28. 1. 2019 Zobraziť menej

Stránka

Povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - aj jedného kusa.  Na základe žiadosťi Regionálnej veterinárnej a potrvinovej správy v Nitra, Vás žiadame o nahlásenie chovu ošípaných na Obecnom úrade v Hosťovciach v termíne do 28.11.2019.

Bližšie informácie nájdete TU.