Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 24.09.2018
Počet videní: 132

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Hosťovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.5/20.9.2018 zo dňa 20.9.2018 zverejňuje zámer  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Hosťovce: dom súp. č 27, postavený na parc.č. 54/9, zapísaný v LV č.529 k.ú. Hosťovce, na katastrálnom odbore Okresného úradu Zlaté Moravce.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že

  • žiadateľ má predmetnú nehnuteľnosť v dlhodobom nájme od roku 2013
  • predmetnú nehnuteľnosť zrekonštruoval z nemalých vlastných finančných prostriedkov (kompletná  výmena inžinierských sietí, elektrických rozvodov atď.)
  • kompletná rekonštrukcia interiéru prevádzky a čiastočná rekonštrukcia vonkajšieho prostredia
  • žiadateľ svojím pôsobením v obci pravidelne prispieva ku kultúrnemu životu v obci
  • žiadateľ sa podieľal vlastnými finančnými prostriedkami na vybudovaní kanalizácie, rozvodu a prívodu vody
  • obec nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy, ktorá je v havarijnom stave
  • žiadateľ sa zaväzuje zachovať pôvodný charakter budovy s pôvodnými prevádzkami (pošta)
  • žiadateľ za zaväzuje zachovať nájomný vzťah s poštou, ktorá je t.č. v prenájme

Kupujúcim bude: Juraj Ďatko rod. Ďatko, nar. xxx, bytom Hosťovce xxx

Kúpna cena je stanovená na cenu 38.100 € za predmet prevodu, pričom kupujúci znáša všetky náklady spojené s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.

 

Dátum zvesenia: 10.10.2018

Zodpovedá: Ing. Silvia Kukučková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.