Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE Pozemkového spoločenstva Urbariátu,I. a II. Lesnej spoločnosti Hosťovce

Dátum: 23.03.2016
Počet videní: 290

   

Stiahnutie pozvánku tu :  Pozvánka na VZ Urbariátu

 

                                                       P O Z V Á N K A 

NA   VALNÉ  ZROMAŽDENIE  Pozemkového spoločenstva Urbariátu,I. a II. Lesnej spoločnosti Hosťovce dňa 24.4.2016 o 14 hod. v Kultúrnom dome Hosťovce

Program  valného zhromaždenia (VZ)

1.Prezentácia od 13h.

2. Otvorenie VZ.

3.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Správa o činnosti.

5. Schválenie  účtovnej uzávierky.

6. Schválenie odmien výboru za prácu v pozemkovom spoločenstve.

7. Informácie o postupe usporiadania  II. Lesnej spoločnosti.  

8. Predaj vlastníckeho podielu v spoločenstve

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

Pokiaľ sa člen nemôže zúčastniť VZ, môže splnomocniť inú osobu na zastupovanie. Podpisy nemusia byť overené. Členovia , u  ktorých došlo zmene vlastníckych vzťahov,  zmenu je potrebné nahlásiť  výboru a doložiť: kúpnu zmluvu, osvedčenie o vydržaní, dedičské konanie.

    S P L N O M O C N E N I E Meno  a priezvisko člena :.................................................................

Dátum narodenia:.................................. bytom ..............................................................ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti v Pozemkovom spoločenstve Urbariátu, I. a II. Lesnej spoločnosti Hosťovce týmto splnomocňujem mojim zastupovaním v celom rozsahu na Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva Urbariátu, i. a II. Lesnej spoločnosti Hosťovce konanom  dňa 22.3.2015.

 Meno a priezvisko...................................................................................................................................

Dátum nar:............................................... bytom.....................................................................................

 

.....................................................                                               ...........................................................

Splnomocniteľ – vlastník.                                                             Splnomocnenie prijímam.

V ...................................dňa....................................

 

Dátum zvesenia: 25.4.2016

Zodpovedá:

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.