Navigácia

Obsah

Stránka

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností


Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Hosťovce , resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2018 (kúpa, predaj, darovaniestavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností správcovi dane t.j. Obci Hosťovce v termíne do 31. 01. 2019.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak táto povinnosť v stanovenej lehote nebude splnená, správca dane je v zmysle zákona povinný uložiť pokutu.

Občania, ktorí si v roku 2019 chcú v zmysle platného VZN uplatniť zľavu na komunálnom odpade, príslušné potvrdenia treba priniesť do 31.1.2019 na obecný úrad.

 


28. 1. 2019 Zobraziť menej

Stránka